CCPAE

CCPAE_logo-nom_1524x502

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica és l’autoritat de control encarregada d’auditar i certificar els productes agroalimentaris ecològics d’origen vegetal o animal, transformats o no, obtinguts a Catalunya, aplicant el règim de control establert per la normativa europea sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics.

El CCPAE és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, autonomia econòmica i plena capacitat d’obrar en l’exercici de les seves competències. Està tutelat administrativament pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

A banda del control i la certificació, una de les funcions principals que realitza el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica és la defensa del coneixement i l’aplicació de l’agricultura ecològica.

El CCPAE organitza aquest Concurs amb l’objectiu de premiar la iniciativa d’aquelles persones que treballen en la producció agrària ecològica o la difonen a casa nostra.

Més informació: www.ccpae.cat