Bases i premis

1. PARTICIPANTS

El Concurs està dirigit a tothom, professionals o aficionats/des de la fotografia. La temàtica de la fotografia és la producció agrària ecològica.

El/la participant ha de ser l’autor/a de la/es fotografia/es. No s’acceptarà la participació a través de tercers.

No poden participar ni el personal del CCPAE, ni els membres de la Junta Rectora ni els membres del Jurat. Tampoc ho poden fer els seus familiars.

2. DESCRIPCIÓ DEL CONCURS, PROCEDIMENT DE PARTICIPACIÓ I SELECCIÓ DELS GUANYADORS

2.1. Objectiu

Els objectius d’aquest Concurs són, d’una banda, premiar la iniciativa d’aquelles persones que treballen en la producció agrària ecològica o la difonen a casa nostra i, de l’altra, incentivar la participació del sector ecològic en la configuració del Calendari Ecològic 2024, editat del CCPAE. Amb aquesta actuació, es pretén augmentar l’interès i la difusió del Calendari del Consell, que ha esdevingut una eina divulgativa de referència per al sector bio, a través de la fotografia sobre el món agrari ecològic a Catalunya.

2.2. Informació i difusió del Concurs

Les bases del Concurs es publiquen al web concursfotoccpae.blog. El formulari de participació és en línia i està disponible al canal esmentat. Ha de ser degudament complimentat i enviat seguint els criteris de presentació. Es publiquen diverses notícies relacionades amb el Concurs Fotogràfic per a donar-lo a conèixer i fomentar-hi la participació.

2.3. Com es participa?

Es participa al Concurs omplint i enviant el formulari de participació en línia amb les dades requerides i adjuntant la/es fotografia/es que es vol presentar dins del termini establert en aquestes bases.

2.4. Característiques i condicions de presentació de les fotografies
2.4.1. Dades obligatòries del formulari:
  1. Nom i Cognoms de l’autor/a de la/es fotografia/es
  2. DNI de l’autor/a de la/es fotografia/es
  3. Adreça de correu electrònic de contacte
  4. Telèfon/s de contacte
  5. Adreça de correu postal
  6. Títol de la/es fotografia/es
  7. Descripció de la fotografia/es
  8. Lloc on s’ha realitzat la/es fotografia/es
  9. Data de realització de la/es fotografia/es
  10. Número d’inscrit al CCPAE on s’ha realitzat la/es fotografia/es (s’ha d’indicar el número d’operador inscrit al registre del CCPAE per comprovar que la fotografia presentada s’ha realitzat dins d’una l’explotació o empresa agrària ecològica inscrita al registre del CCPAE, a una superfície, varietat, raça o aliment degudament inscrits al registre del CCPAE i degudament autoritzats.)
2.4.2. La temàtica:

Tenen cabuda en aquest Concurs totes les fotografies que tinguin la producció agrària ecològica com a temàtica central.

L’explotació, la superfície, la varietat vegetal, la raça animal, l’aliment o producte fotografiat ha d’estar certificat pel CCPAE.

– Es valorarà positivament la presència de persones -majors d’edat- treballant al camp o a les instal·lacions sense treure protagonisme als productes, cultius o animals.

– En cap cas s’acceptaran que les marques comercials surtin explícites a les fotografies.

– No s’acceptaran fotografies on apareguin cares identificables de menors d’edat.

2.4.3. Requisits generals i tècnics:

Es podrà presentar una única sol·licitud per persona participant i un màxim de 2 fotografies per sol·licitud.

– Les fotografies hauran de ser originals i inèdites (no poden estar ja publicades o publicar-se abans de la finalització del Concurs), i no estaran a l’espera de la decisió del jurat o hauran estat premiades amb anterioritat en un altre concurs o certamen fotogràfic.

– No s’acceptaran fotografies en les quals s’hagi realitzat fotomuntatge

– Sí s’acceptaran amb filtres o ajustos de nivells (exposició, contrast, saturació, etc.).

– Només s’acceptaran fotografies d’orientació/composició horitzontal i format rectangular (les que estiguin en orientació/composició vertical es descartaran).

– Els formats acceptats són: JPG, TIFF, PDF (tamany mínim de la fotografia: 1480px x 1040px / pes mínim de l’arxiu: 1MB)

Només es poden lliurar en suport digital a través del formulari en línia o,  en cas que no s’hagin pogut adjuntar a través d’aquest formulari, per correu electrònic a l’adreça comunicacio@ccpae.cat.

2.5. Jurat i selecció

El Jurat encarregat de la selecció de les 12 fotografies que s’escolliran per a cada mes del Calendari serà nombrat pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, i estarà format per representants d’aquest i d’aquelles persones que el CCPAE consideri oportú, sempre en nombre imparell.

Un cop finalitzat el termini de participació del concurs, el Jurat seleccionarà les 12 fotografies segons criteris tècnics, artístics i de varietat, i les repartirà pels mesos en funció de les temàtiques.

En cas que la participació no arribi a cobrir els 12 mesos, per falta de participants o per qualitat deficient en les fotografies, el CCPAE podrà cobrir amb fotografies del seu arxiu els altres mesos del Calendari. El Jurat pot considerar que tots o alguns dels mesos queden exclosos del Concurs.

3. DATES D’INICI I FI DEL CONCURS

El 13è Concurs comença dijous 22 de juny de 2023 i finalitza diumenge 29 d’octubre de 2023. El termini de presentació de fotografies comprèn el període entre ambdues dates -incloses-.

El CCPAE es reserva la facultat de prorrogar la durada del Concurs, de suspendre’l o de posar-hi fi de forma anticipada, i deixar-ho sense efecte, i també de modificar les bases en qualsevol moment. En tot cas, es compromet a comunicar les bases modificades a través del web concursfotoccpae.blog per a què els/les participants tinguin accés a aquesta informació.

3. RESULTAT I PREMIS

4.1. Publicació del resultat

El resultat serà inapel·lable i es farà públic en aquest bloc i al portal web del CCPAE entre el 6 i el 10 de novembre de 2023.

Les fotografies seleccionades sortiran publicades al web concursfotoccpae.blog, al portal web ccpae.cat, a les xarxes socials del CCPAE, i apareixeran al proper Calendari Ecològic del CCPAE al mes corresponent per al qual han estat escollides. S’hi indicarà el títol, la descripció, l’autor/a, l’inscrit al CCPAE i el lloc on s’ha realitzat la fotografia.

4.2. Premis a les fotografies guanyadores

Totes les fotografies guanyadores seran premiades amb 100 euros cadascuna. A més, s’escollirà, entre les 12 premiades, la fotografia que encapçalarà la portada, que serà premiada amb 100 euros més. El/la beneficiari/ària del premi serà la persona participant indicada al formulari com a autor/a de la fotografia.

També es premia amb l’aparició al proper Calendari Ecològic al mes corresponent per al qual han estat escollides.

El mètode de pagament dels premis serà la transferència bancària. Per a fer-ho efectiu, un cop anunciades les fotografies guanyadores, el CCPAE sol·licitarà les dades necessàries a les persones autores de les mateixes per realitzar-ne el pagament.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Les persones guanyadores d’aquest Concurs cedeixen gratuïtament i amb caràcter de no exclusiva els drets patrimonials de la propietat intel·lectual sobre les fotografies premiades a favor del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica per a la seva explotació en qualsevol format o suport, per a qualsevol sistema, procediment o modalitat existent i/o coneguda en l’actualitat. La cessió esmentada es fa als efectes de la seva explotació, no lucrativa i dirigida a la realització d’accions i/o actuacions relacionades amb la promoció de la producció agrària ecològica a Catalunya.

La cessió dels drets esmentats es fa per a tot el temps que tardin les fotografies a passar al domini públic i s’atorga per a l’àmbit territorial universal, inclosa l’explotació a Internet i a xarxes socials. El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica farà constar l’autoria de les fotografies cedides.

6. PROTECCIÓ DE DADES

El CCPAE informa que, com a persona participant, les teves dades s’integren en un fitxer registrat a nom de l’entitat, amb la finalitat de gestionar la teva participació al Concurs de Fotografia de Producció Ecològica de Catalunya, organitzat pel CCPAE. Pots exercir els drets reconeguts en la normativa de protecció de dades vigent (Reglament UE 2016/679) adreçant-vos a comunicacio@ccpae.cat o bé a CCPAE al Carrer del Doctor Roux, 80 planta baixa 08017 Barcelona.

1) El responsable del tractament de les teves dades personals és el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), amb seu al Carrer del Doctor Roux, 80 planta baixa 08017 Barcelona, i NIF S0800044J.

2) La finalitat del tractament és la de gestionar la teva participació al Concurs de Fotografia de Producció Ecològica de Catalunya, organitzat pel CCPAE. La base jurídica que empara el tractament de les dades és el lliure consentiment de la persona, el qual pot ser revocat en tot moment. Les dades es conservaran tot el temps en que duri aquest consentiment. Les categories de dades de les quals es disposa de la persona interessada són: nom, cognoms, DNI, adreça de correu electrònic, telèfon i adreça de correu postal. Les dades només seran accessibles/destinades a les persones i/o departaments de l’Entitat que ho requereixin per dur a terme les funcions pròpies del seu lloc de treball.

3) Les teves dades no seran comunicades a tercers sense consentiment previ, així com tampoc es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals.

4) Tens dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seves dades, la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les seves dades. Pots presentar una reclamació davant de l’autoritat de control, Autoritat catalana de Protecció de Dades.

Els/les participants garantitzen que les Dades Personals facilitades al CCPAE són veraces i es fan responsables de comunicar-li qualsevol modificació en els mateixos.

7. DRETS D’EXCLUSIÓ

El CCPAE es reserva el dret de descartar i/o excloure del Concurs als/les participants:

– Quan s’inscriguin amb dades falses o hagin indicis que raonablement les dades són falses. A aquests efectes, es podrà requerir als participants la verificació de les seves dades si es considera oportú.

– Quan, de qualsevol forma fraudulenta o artificial, manipulin la seva participació al Concurs.

– Quan el CCPAE consideri que les fotografies continguin elements que de qualsevol forma puguin considerar-se contraris als drets fonamentals i les llibertats públiques, indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigradores, violentes o, en general, contràries a la llei, la moral i les bones costums generalment acceptades o a l’ordre públic; es trobin protegides per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que la persona participant hagi obtingut prèviament de les seves persones titulars l’autorització necessària per a portar a terme l’ús que efectua o pretén efectuar; sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones; de qualsevol menyscabi el crèdit del CCPAE o de tercers; pugui constituir publicitat o que incorpori virus o altres elements que puguin danyar el normal funcionament de la xarxa, del sistema o dels equips informàtics.

– Quan apareguin cares identificables de menors d’edat.

– Quan s’incompleixin aquestes bases de qualsevol forma.

8. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Les persones participants tindran responsabilitat exclusiva sobre qualsevol reclamació que es produeixi per drets de propietat intel·lectual, industrial o d’imatge, així com de qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se de l’incompliment o incompliment defectuós pels/les participants en el Concurs d’aquestes bases.